Nowa strona

Serdecznie witamy na naszej nowopowstałej stronie internetowej Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zachęcamy do korzystania z szeregu dostępnych zakładek.  W przyszłości planujemy otworzenie sekcji dla osób zalogowanych, jednakże muszą zostać spełnione określone warunki prawne. W obecnym czasie liczymy, że strona ta przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom KSM.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze (Dz .U. z 1995r., Nr 54, poz.288 z pózn.zm) oraz w oparciu o nowo dodane i zmienione przepisy tejże ustawy w ramach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wprowadza możliwość przekazywania informacji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (strona internetowa).

Informacje zawarte w części dla zalogowanych dotyczą jedynie Członków KSM, warunki autoryzacji i wszelkie prawa i obowiązki w tym zakresie oraz regulamin korzystania ze strony wejdą w życie po wprowadzeniu zmian w Ustawie o Spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Wobec powyższego cześć dla zalogowanych jest obecnie nie czynna.

Wszelkie sprawy kierowane do KSM należy przekazywać telefonicznie, korespondencyjnie do skrzynki obok wejścia do Spółdzielni albo osobiście do odpowiednich działów KSM zgodnie z ogłoszeniem w dziale aktualności strony KSM.

W sprawach niezbędnych z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o kierowanie spraw do KSM za pośrednictwem skrzynki na korespondencję umiejscowioną przy wejściu do siedziby Spółdzielni a także telefonicznie. W sprawach wymagających obecności zapraszamy bezpośrednio do odpowiednich działów KSM.