Regulamin PPOŻ

instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

 

ALARMOWANIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

 

1. Każdy, kto zauważy pożar w budynku, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić:
     a) osoby znajdujące się w strefie zagrożenia budynku,
     b) telefonicznie, lub w inny sposób, jednostkę ochrony przeciwpożarowej, podając:
          • gdzie się pali (adres, miejscowość),
          • co się pali (dach, mieszkanie, piwnica, która kondygnacja), czy jest zagrożone życie ludzkie,
          • swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni.
Uwaga: Po odłożeniu słuchawki należy chwilę poczekać na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia.
     c) Policję, wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), zarządcę lub właściciela budynku.


ZASADY POSTĘPOWANIA


1. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie pożaru należy przystąpić do gaszenia pożaru będącym w dyspozycji podręcznym sprzętem gaśniczym, wewnętrzną siecią hydrantową, pamiętając o odcięciu dopływu energii elektrycznej i gazu.
2. Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym, a w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego – przeprowadzić ewakuację ludzi z budynku.
3. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie ewakuowane osób poszkodowanych przed osobami postronnymi.
4. Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje osoba najbardziej opanowana i energiczna.
5. Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją obejmuje komendant ochrony przeciwpożarowej, któremu należy podporządkować się i udzielić niezbędnych informacji i pomocy.


WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH


W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:
          • garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu,
          • przechowywanie w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie                         dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach materiałów niebezpiecznych pożarowo,
          • przelewanie paliwa w garażach oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach,
          • użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami                       określonymi przez producenta,
          • stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co             najmniej 0,05 m od żarówki,
          • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich             konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
          • użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
          • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich             szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,
          • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
          • uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do:
     a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowych,
     b) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów,
     c) wyjść ewakuacyjnych,
     d) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego i kurków głównych instalacji gazowej,
          • rozpalanie ognia i spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich budynków lub materiałów palnych.WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

 

          TELEFON ALARMOWY 112
          STRAŻ POŻARNA 998
          POGOTOWIE RATUNKOWE 999
          POLICJA 997
          POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
          POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994
          POGOTOWIE GAZOWE 992

 
 

Podstawą prawną powyższej instrukcji są zapisy art. 4.I 9. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351, t.j. : Dz. U. z 2016 r. poz. 191; z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr. 109, poz. 719).

PLIK PDF

Kliknij i zapoznaj się z wersją elektroniczną oryginalnego dokumentu.