Dla zalogowanych

DLA ZALOGOWANYCH

Informacje zawarte w części dla zalogowanych dotyczą jedynie Członków KSM, warunki autoryzacji i wszelkie prawa i obowiązki w tym zakresie oraz regulamin korzystania ze strony wejdą w życie po wprowadzeniu zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Wobec powyższego część dla zalogowanych jest obecnie nie czynna.