Zarząd

ORGANY SPÓŁDZIELNI

Członkowie Zarządu

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, dokonuje on czynności prawnych w imieniu Spółdzielni, zarządza jej mieniem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Krzysztof Wróbel

Prezes Zarządu (od X 2003 roku)

Ryszard Muras

Zastępca Prezesa ds. Technicznych (od II 2020 roku)

Iwona Kaźmierczak

Członek Zarządu / Główna Księgowa (od V 2002 roku)