Regulamin porządku domowego

Regulamin

UŻYWANIA LOKALI, PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W KONSTANTYNOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

I Przepisy ogólne
Budynki i ich otoczenia oraz urządzenia w osiedlach Spółdzielni są własnością społeczną wszystkich członków i dlatego opieka nad nimi leży w interesie samych członków.

§ 1.

1. Przepisy regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia a także zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców
2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich mieszkańców Spółdzielni i ich gości.

 

II Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców osiedla

§ 2.

1. Warunkiem zgodnego współżycia mieszkańców osiedla jest wzajemna współpraca i niezakłócanie spokoju. Wskazane jest upowszechnianie społecznych, pozytywnych postaw, wpływanie na atmosferę panującą wśród mieszkańców, na kształtowanie się dobrosąsiedzkich stosunków i obyczajów.
2. W godz. od 22°° do 6°° obowiązuje w domu cisza.
3. Wejścia do klatek schodowych winny być zamykane.
4. Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego przeznaczonych. Za szkody wynikłe z niewłaściwego zachowania się dzieci (niszczenie urządzeń, instalacji, trawników, łamanie drzew i krzewów, brudzenie ścian itp.) odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Zwierzęta trzymane w mieszkaniach nie mogą zagrażać zdrowiu mieszkańców oraz zakłócać spokoju a ich posiadacze winni przestrzegać wymogi sanitarno-porządkowe. Psy poza obrębem mieszkania należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu oraz przestrzegać obowiązujące przepisy. Psy nie mogą zanieczyszczać klatek schodowych ani niszczyć trawników i zieleńców w obrębie osiedla. Psy należy rejestrować i uiszczać opłaty za ich posiadanie.
6. Zabrania się mieszkańcom trzymania drobnego inwentarza.
7. O każdym przypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniu należy niezwłocznie zawiadomić. administrację Spółdzielni lub najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.
8. Motocykli, skuterów rowerów i wózków nie wolno przechowywać w klatkach schodowych ani w korytarzach piwnicznych. W bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych nie wolno uruchamiać silników spalinowych. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania w budynkach spółdzielczych pojemników z materiałami łatwopalnymi.
9. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo mieszkańców, troskę o mienie oraz higienę, każdy z mieszkańców obowiązany jest umożliwić w uzgodnionym z nim przez administrację terminie wejście do mieszkania upoważnionych pracowników Spółdzielni w celu skontrolowania stanu wewnętrznych urządzeń i ogólnego stanu mieszkania.
10. Lokatorzy zobowiązani są do utrzymania czystości i higieny w mieszkaniach. W przypadku wystąpienia insektów (mrówki, pchły, karaluchy itp.) administracja dokonuje ich likwidacji na koszt KSM w pomieszczeniach ogólnych (klatki, piwnice, korytarze itp.) a w lokalach mieszkalnych obowiązek ten spoczywa na lokatorach.

 

III Przepisy w zakresie porządku, higieny i estetyki domu i otoczenia w osiedlu

§ 3.

1. Wszyscy mieszkańcy obowiązani są do utrzymywania czystości na klatkach schodowych i korytarzach piwnic
oraz na zewnątrz domu.
2. Zabrania się palenia papierosów na klatkach schodowych.
3. Odpadki i nieczystości stałe należy wynosić do zbiorników i śmietników zainstalowanych przez Spółdzielnię. W przypadku segregacji śmieci stosować się do zaleceń KSM. W przypadku rozsypania lub rozlania płynów, każdy obowiązany jest uporządkować zanieczyszczone miejsce.
4. Trzepanie może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych.
Czynności te należy wykonywać w godz. 7°°- 21°°. Nie wolno trzepać żadnych rzeczy na balkonach loggiach , w klatkach schodowych i oknach.
5. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się tak, aby woda nie niszczyła elewacji i nie brudziła położonych niżej ścian bloków i balkonów.
6. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców osiedla jest opieka nad trawnikami, krzewami, klombami i kwietnikami.
7. Kolorystyka zewnętrzna stolarki okiennej i drzwiowej powinna być uzgodniona z administracją KSM.
8. Urządzenia sanitarne muszą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i utrzymane w należytej czystości. Do muszli klozetowej nie wolno wrzucać: kości, śmieci szmat, obierzyn, środków opatrunkowych itp. ponieważ powodują one zapychanie przewodów kanalizacyjnych.
9. Mycie samochodów może odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

 

IV Pranie i suszenie bielizny

§ 4.

1. Z pralni domowej w kolejności uzgodnionej z opiekunem pralni może korzystać każdy użytkownik zamieszkały w budynku w którym znajduje się pralnia. W pralni nie można prac bielizny w celach zarobkowych.
2. Z urządzeń pralni należy korzystać tak, aby nie dopuścić do ich nadmiernego zużycia lub uszkodzenia. W czasie prania pomieszczenia pralni należy przewietrzać celem uniknięcia zawilgocenia ścian. Po zakończeniu prania pomieszczenie pralni należy uporządkować, klucze pozostawić opiekunowi pralni.
3. Bieliznę należy suszyć w specjalnie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach – suszarniach. Zabrania się rozciągania sznurów między drzewami i suszenia bielizny na terenach zielonych.
4. W pralniach a zwłaszcza usytuowanych na górnych kondygnacjach niedopuszczalne jest rozwieszanie nie
wyżętej bielizny czy odzieży.
5. Pozostałe zasady określa regulamin korzystania z pralni i suszarni.

 

V Przepisy dotyczące centralnego ogrzewania.

§ 5.

Zabronione jest dokonywanie bez zgody Spółdzielni jakichkolwiek zmian w instalacji ogrzewczej jak regulowanie instalacji lub zdejmowanie i dokonywanie wszelkich przeróbek.

 

VI Przepisy w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw lokali urządzeń instalacji i budynków.

§ 6.

1. W lokalu mieszkalnym dopuszcza się wykonywanie zawodu, który nie zagraża bezpieczeństwa i higienie oraz nie zakłóca spokoju. Prowadzenie w mieszkaniu przedsiębiorstwa przemysłowego, handlowego lub rzemiosła bez zgody spółdzielni jest zabronione.
2. Członek Spółdzielni jest obowiązany dbać o należytą konserwację zajmowanego mieszkania i innych przydzielonych pomieszczeń (garaże, piwnice, pomieszczenia do wykonywania zawodu itp.) oraz dokonywać konserwacji urządzeń technicznych i wyposażenia mieszkań. W razie nie dokonania niezbędnych napraw przez użytkownika, spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na jego koszt.
3. Wszystkie przeróbki w mieszkaniu mogą być wykonywane jedynie za pisemną zgodą spółdzielni na koszt użytkownika. W przypadku dokonania przeróbek w zajmowanym mieszkaniu bez zgody spółdzielni, użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu poniesionych nakładów z tego tytułu, jak również zabrania części stałych urządzeń trwałych w razie opuszczenia lokalu.
4. Wszelkie przedmioty i urządzenia o charakterze trwałym stanowiące części składowe ulepszenia mieszkania wykonywanego przez użytkownika mogą być zabrane przez niego – w razie opuszczenia mieszkania za zgodą spółdzielni – pod warunkiem doprowadzenia mieszkania do stanu w jakim znajdowało się ono w momencie zasiedlenia.
5. O powstałych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w mieszkaniach należy niezwłocznie zawiadomić administrację w przeciwnym razie użytkownik mieszkania ponosi odpowiedzialność za szkody i straty które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub u sąsiadów na skutek awarii.
6. Przecieki wody w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych należy natychmiast zgłaszać do administracji na której spoczywa obowiązek kontrolowania instalacji w mieszkaniach
7. Zabronione jest manipulowanie w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, regulatorach c.o. oraz innych instalacjach znajdujących się w klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku. Zabrania się ingerencji w istniejącej sieci elektrycznej (szczególnie montażu dodatkowych gniazdek: punktów świetlnych itp.) oraz punktów czerpalnych zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
8. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do oszczędnej gospodarki energią elektryczną w klatkach schodowych i piwnicach.
9. Na okres zimy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła przez uszczelnienie okien i drzwi.
10. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć główny zawór w mieszkaniu i zawiadomić pogotowie gazowe lub administrację Spółdzielni.
11. Szafki reklamowe i szyldy na murach domów mogą być instalowane po uprzednim otrzymaniu zgody administracji Spółdzielni.

 

VII Postanowienia końcowe
1. Skargi i wnioski członków i mieszkańców osiedli są przyjmowane przez Zarząd Spółdzielni.
2. Mieszkańcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
3. W stosunku do użytkowników mieszkań nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni stosuje upomnienia lub ostrzeżenia. W przypadku uporczywego przekraczania postanowień regulaminu Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni.
4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 40/04 z dnia 27.05.2004r. i zmieniony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr ….. / 15 z dnia 26.02.2015r.
5. Jednocześnie traci moc regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 70/98 z dnia 17.12.1998r.

PLIK PDF

Kliknij i zapoznaj się z wersją elektroniczną oryginalnego dokumentu.