Zasady członkostwa

Zasady członkostwa W KSM

W związku z nowelizacją przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze (Dz.U.2017 poz 1596) opracowano zasady postępowania w sprawach członkowskich w Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

UTRATA CZŁONKOSTWA

Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 9.09.2017 r., nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności
lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni. Dział obsługi
mieszkańców NM, na podstawie akt członkowskich, przeprowadza weryfikację rejestrów członkowskich i stwierdza, którzy
Członkowie z dniem 9.09.2017 r. stracili członkostwo w Spółdzielni z powodu braku tytułu prawnego do lokalu oraz braku roszczenia o ustanowienie prawa odrębnej
własności lokalu lub roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Dział obsługi mieszkańców na podstawie przeprowadzonej
weryfikacji sporządza listę osób, którzy utracili członkostwo do wiadomości Zarządu. Zarząd po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją przekazuje powyższe
zmiany do działu czynczów i zawiadamia ( po decyzji Zarządu ) o utracie członkostwa w KSM, osobę która je utraciła.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

 

Powstanie członkostwa z mocy prawa
   1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
    1. której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
    2. której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
    3. której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
    4. której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”.
   1. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o
    ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

 

Na podstawie złożonej deklaracji
   1. Członkiem spółdzielni może być osoba (fizyczna, prawna), która nabyła prawo odrębnej własności lokalu.
    Właścicielowi lokalu, który nie jest Członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet Członków spółdzielni.
   2. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

 

POWSTANIE CZŁONKOSTWA

   1. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
    1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
    2. nabycia ekspektatywy własności,
    3. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
    4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli
     członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
    5. upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli przed upływem tego
     terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie
     spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6,
    6. prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4, w
     przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
     lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

 

USTANIE CZŁONKOSTWA

   1. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:
    1. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
    2. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
    3. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
    4. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,
    5. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
   1. Jeżeli Członkowi przysługuje w spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą
    uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów
    prawnych do lokali w spółdzielni, zgodnie z art. 3 ust 8 uosm. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Członka, który jest stroną umowy lub umów o
    budowę lokalu lub lokali.

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISANIEM DO REJESTRU CZŁONKÓW I NADANIEM NUMERU CZŁONKOWSKIEGO

Osoby, którym przysługuje:

   1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
   2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
   3. Roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
   4. Roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”.

 

I. Na dzień 9 września 2017 roku:
 1.  

Członkostwo powstaje z dniem 9 września 2017 roku, osobom posiadającym w dniu 9 września 2017 roku (nabyły prawo przed dniem wejścia w życie ustawy):
spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego/odrębnej własności zwanej „ekspektatywą”:

   1. Na podstawie dokumentacji akt członkowskich dział obsługi mieszkańców – NM ustala osoby, którym
    przysługuje tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe):
    1. jednej osobie,
    2. wspólnie małżonkom,
    3. kilku osobom.
   1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób a nie wskazali, która z nich będzie
    Członkiem Spółdzielni, należy wystąpić o wskazanie osoby, która z nich będzie Członkiem Spółdzielni. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych
    rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż
    12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim,
    osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności mogą wyznaczyć
    spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.
   2. Po rozstrzygnięciu przez sąd lub dokonaniu wyboru przez Spółdzielnię zostaje nadany kolejny numer członkowski.

Czynności związane z weryfikacją rejestrów członkowskich, na podstawie posiadanej dokumentacji:

   1. Powstanie członkostwa – osoby posiadające tytuł prany do lokalu na dzień 9 września 2017 roku wpisujemy do rejestru z datą powstania członkostwa tj.
    9.09.2017 r.
   2. Ustanie członkostwa – Członkom spółdzielni, którzy na dzień 9 września 2017 roku nie posiadali tytułu prawnego ustaje członkostwa z dniem 09.09.2017
    r.

 

Powyższe zmiany przekazuje się do Działu czynszów.

Nabycie tytułu prawnego do lokalu albo roszczenia od 9 września 2017 roku:

Członkostwo powstaje z datą nabycia prawa (umowa, akt notarialny, postanowienie sądu, dziedziczenie): spółdzielcze
lokatorskie, spółdzielcze własnościowe, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego/odrębnej własności zwanej „ekspektatywą”. Powstanie członkostwa –
członkostwo powstaje z datą: podpisania umowy, sporządzenia aktu notarialnego, wydania postanowienia sądu.

III. Prawo odrębnej własności lokalu

Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest Członkiem spółdzielni, przysługuje
roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. –
Prawo spółdzielcze stosuje się
odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni. Czynności związane z przyjęciem w poczet Członków:

   1. osoba, posiadająca prawo odrębnej własności lokalu, która chce zostać Członkiem Spółdzielni składa
    deklarację przystąpienia do Spółdzielni,
   2. dział obsługi mieszkańców NM występuje z wnioskiem do Zarządu o przyjecie w poczet Członków osoby
    posiadającej prawo odrębnej własności lokalu,
   3. Zarząd na posiedzeniu podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia w poczet Członków i nadania numeru członkowskiego.

 

IV. Prawo do lokalu należące do kilku osób

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może
być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu
rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa
w spółdzielni.

  1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób a nie wskażą, która z nich będzie Członkiem Spółdzielnia występuje do wszystkich osób o
wskazanie osoby, która będzie Członkiem Spółdzielni i złożenie zgodnego oświadczenia, a jeżeli nie złożą oświadczenia wyznacza termin 12
miesięcy do rozstrzygnięcia przez sąd, kto będzie Członkiem Spółdzielni. Czynności związane z powstaniem członkostwa:

   1. osoba, posiadająca udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu składa zgodne oświadczenie
    wszystkich osób posiadających udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu,
   2. Zarząd decyzją dokona wyboru Członka Spółdzielni spośród uprawnionych.

Powstanie członkostwa:

   1. w dniu 9.09.2017 r. dla osób, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w dniu 9.09.2017r.
   2. w dniu nabycia, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte po dniu 9.09.2017 r.
  1. Prawo odrębnej własności lokalu

Jeżeli prawo odrębnej własności do lokalu należy do kilku osób a nie wystąpią z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków i nie wskażą, która z nich będzie
Członkiem, Spółdzielnia występuje do wszystkich osób o wskazanie osoby, która będzie Członkiem Spółdzielni i złożenie zgodnego oświadczenia, a jeżeli nie złożą
wyznacza termin 12 miesięcy do rozstrzygnięcia przez sąd, kto będzie Członkiem Spółdzielni. Czynności związane z przyjęciem w poczet Członków:

   1. osoba, posiadająca udział w prawie odrębnej własności lokalu, na podstawie zgodnego oświadczenia wszystkich właścicieli składa deklarację
    przystąpienia do Spółdzielni,
   2. Zarząd dokonuje przyjęcia w poczet Członków,
   3. Członkostwo powstaje z datą decyzji Zarządu.
   4. Jeżeli do Spółdzielni nie wpłynie zgodne oświadczenie i w wyznaczonym terminie nie zostanie przedstawiona dokumentacja świadczącą o wystąpieniu do
    sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

PLIK PDF

Kliknij i zapoznaj się z wersją elektroniczną oryginalnego dokumentu.