Walne Zgromadzenie

ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem KSM, to wszyscy zarejestrowani Członkowie Spółdzielni. Członek może brać udział i głosować w sprawach ważnych dla Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Spółdzielni co najmniej jeden raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego (czyli w pierwszej połowie roku) w celu zatwierdzenia sprawozdań rocznych.

Walne Zgromadzenie decyduje w ważnych sprawach spółdzielni i jest organem uchwałodawczym.