Wytyczne przeciwepidemiczne

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce na terenie KSM.

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

  1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźna (dotyczy to również opiekunów).
  2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
  3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
  4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe-nie w kierunku innych).
  5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
  6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
  8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
  9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
  10. Wszelkie niezgodności dotyczące stanu technicznego oraz sanitarnego prosimy zgłaszać do Działu Technicznego KSM pod nr. tel: 42 211-12-01

Ponadto zgłoszenia zachorowania można składać:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach

ul. Jana Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice

tel: 42 215 27 76

W sprawach niezbędnych z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o kierowanie spraw do KSM za pośrednictwem skrzynki na korespondencję umiejscowioną przy wejściu do siedziby Spółdzielni a także telefonicznie. W sprawach wymagających obecności zapraszamy bezpośrednio do odpowiednich działów KSM.

PLIK PDF

Kliknij i zapoznaj się z internetową wersją oryginalnego dokumentu.