Zarządzenie Nr 3/2020

Prezesa Zarządu KSM z dnia 17.03.2020 r. w sprawie dostarczania korespondencji mieszkańcom KSM oraz czynności związanych z odkażaniem powierzchni narażonych na przenoszenie się wirusa COVID-19.

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zarządzam co następuje:

1. Korespondencja do lokatorów KSM powinna być dostarczana z zachowaniem szczególnej 

   ostrożności tak aby nie narażać osoby odbierające czy przekazujące na zarażenie wirusem.   

   Stosując się do powyższego zarządzenia pracownik firmy dostarczającej korespondencję  

   przy przekazywaniu pism Spółdzielni powinien;

    b. zachować odległość minimum jednego metra od osoby której dostarcza korespondencję,

    c. być wyposażony w środki odkażające, między innymi spryskiwacz i materiały nasączone środkiem odkażającym,

    d. mieć na rękach rękawiczki,

    e. zaleca się aby każdy odbierający korespondencję używał swojego długopisu, a jeżeli to niemożliwe, każdorazowo osoba dostarczająca korespondencję ma obowiązek odkazić swój długopis przed i po jego użyciu, (starannie wytrzeć materiałem nasączonym środkiem odkażającym),

    f. przygotowane pisma do doręczenia nie mogą znajdować się w tej samej przegrodzie lub torbie z podpisanymi już potwierdzeniami odbioru, należy unikać wymieszania dwóch rodzajów druków,

    g. przekazując korespondencję należy wcześniej przygotować druk który ma być doręczony do rąk adresata,

    h. podpisane pismo przez adresata należy włożyć do oddzielnej przegrody lub torby w której znajdować się powinna tylko potwierdzenie odbioru,

    i. wizyta związana z przekazaniem korespondencji powinna być jak najkrótsza i dotyczyć tylko tej czynności.

2. Powierzchnie narażone na przenoszenie się wirusa takie jak:

    a. poręcze na klatkach schodowych, 

    b. klamki i uchwyty do drzwi wejściowych do klatek schodowych,

    c. kaset domofonowych, 

powinny być odkażane minimum dwukrotnie w ciągu dnia.

3. Środki odkażające dostarczy Spółdzielnia.

4. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu jego podpisania i obowiązuje aż do odwołania.

Opracował:

Dział Obsługi Mieszkańców

PLIK PDF

Kliknij i zapoznaj się z internetową wersją oryginalnego dokumentu.