Zmiany prawne w czasie epidemii Covid-19 a działalność SPÓŁDZIELNI mieszkaniowych w tym zwołanie walnego zgromadzenia Konstantynowskiej Spółdzielni mieszkaniowej

W dniu 20 marca 2020 roku ogłoszony został stan epidemii na terenie Polski. W związku z tym obecnie obowiązuje ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych / Dz. U. 2020, poz. 374/, zwana dalej ustawą o COVID-19. 

Ustawa ta podlegała zmianom za sprawą wprowadzenia ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. 2020, poz. 568/.

Stan epidemii został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t.j.).

Ustawodawca dokonał także szeregu zmian w ustawie z dnia 16 września 1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275)

Wobec powyższego ustawy te mają zastosowanie dla funkcjonowania szeregu dziedzin życia w tym dla funkcjonowania Spółdzielni mieszkaniowych, aż do chwili odwołania stanu epidemii lub zniesienia konkretnych zakazów, nakazów albo obostrzeń na podstawie odrębnych przepisów ustanowionych przez ustawodawcę.

Wprowadzone zmiany prawne w sposób znaczący modyfikują podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorcza i Zarząd ale także wprowadzają konieczność odroczenia terminu zwołania Walnego Zgromadzenia i zebrań właścicieli w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie epidemii na podstawie przepisów przejściowych. Oznacza to, że jeśli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy (Dz. U. 2020, poz. 568) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w terminie odwołania tego stanu po 30 czerwca 2020 roku, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z tym, ze względu na brak możliwości technicznych oraz sytuację epidemiologiczna na terytorium RP, Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (tak jak i inne spółdzielnie mieszkaniowe) nie dokonuje zwołania Walnego Zgromadzenia, do chwili spełnienia warunku dotyczącego odwołania stanu epidemii i przesunięcia jej o wskazane 6 tygodni.

Aktualnie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 r. zostało sporządzone, podpisane i przyjęte przez Radę Nadzorczą we właściwym ustawowo terminie tj. 31.03.2020. Sprawozdania te będą dostarczone do  Sadu Rejestrowego i Urzędu Skarbowego po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie KSM lub zmianie przepisu w tym zakresie.

Przygotowany jest porządek obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Materiały objęte porządkiem obrad są skompletowane i po określeniu terminów Walnego Zgromadzenia KSM, będą udostępnione do wglądu zgodnie ze Statutem KSM na 2 tygodnie przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienia Członków KSM, Związku Rewizyjnego SM RP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zawiadomienia wynikające ze Statutu KSM, będą wysyłane po ostatecznym ustaleniu możliwości odbycia zebrań w systemie otwartym dla wszystkich Członków KSM.

Zgodnie z §42  Statutu KSM Członkowie Rady Nadzorczej którym upływa kadencja w Radzie Nadzorczej pozostają nimi, do czasu wyboru Członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu.