Informacja dla mieszkańców w sprawie rozliczeń, nadpłat i niedopłat za C.O. w ramach sezonu grzewczego 2019 -2020 r.

Informacja dla mieszkańców w sprawie rozliczeń, nadpłat i niedopłat za C.O. w ramach sezonu grzewczego 2019 -2020 r.

Po zbilansowaniu wszystkich kosztów C.O. jakie ponoszą mieszkańcy na podstawie zużycia ciepła KSM przekazała rozliczenia, które zostały rozesłane korespondencyjnie do wszystkich odbiorców.

Zgodnie z pkt. 3.2.9 w rozliczeniach tych występują nadpłaty i niedopłaty w ramach danego sezonu grzewczego oraz podział kosztów stałych i zmiennych a także ilość zużytych jednostek ciepła dostarczonego, obliczone na podstawie Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

  1. Nadpłaty

Zgodnie z pkt 3.2.12 Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody – zwrot nadpłaty, uwidocznionej w doręczonym rozliczeniu, użytkownik realizuje po przez potrącenie opłat czynszowych, począwszy od miesiąca w którym otrzymał rozliczenie.  Oznacza to, że odbiorca ciepła może zdecydować się na przeniesienie dokonanej nadpłaty na pokrycie bieżących kosztów czynszu lub pozostawić ją do zapłaty na inny okres rozliczeniowy. W przypadku niedokonania wpłaty za czynsz w danym miesiącu automatycznie nadpłata ta zostanie przeniesiona na pokrycie kosztu czynszu- pkt 3.2.14.

2. Niedopłaty

Termin płatności niedopłaty za sezon grzewczy 2019-2020 r. to 31.12.2020 roku.

W przypadku niedopłat za ogrzewanie zgodnie z punktem 3.2.13 niedopłaty, uwidocznione w doręczonym rozliczeniu, użytkownik wnosi począwszy od miesiąca, w którym otrzymał rozliczenie w równych trzech miesięcznych ratach lub jednej lecz nie później niż do 31.12 2020 r

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni, na wniosek użytkownika, może kwotę niedopłaty rozłożyć inaczej jednak nie dłużej niż do końca sezonu grzewczego – pkt. 3.2.13. Warunkiem jest jednak brak zaległości czynszowych.

Jeśli spłata niedopłaty w stosunku do KSM za C.O. oraz czynsz wybiega po za rok kalendarzowy 2020 roku od stycznia 2021 roku będą naliczane odsetki karne za niedokonanie wpłat w wysokości 6,5 % w skali roku. Możliwa jest w takim wypadku ugoda zawarta z Zarządem KSM określająca ilość i wysokość rat spłaty zobowiązania na rzecz KSM.

3. Zmiana stawki przedpłat

Istnieje możliwość zmiany stawki kosztów miesięcznych poniesionych na poczet zużytej energii cieplnej na kolejny sezon grzewczy. Zgodnie z pkt 3.2.18 na wniosek użytkownika, Zarząd KSM może dokonać zmiany wyliczanej przedpłaty na poczet zużytej energii cieplnej. Zmiany tej dokonuje się po porównaniu wysokości wniesionych przedpłat do zużytej energii w poprzednim okresie rozliczeniowym i zobowiązań użytkownika wobec Spółdzielni.

Zmniejszenia stawki przedpłat na kolejny sezon grzewczy należy dokonywać na podstawie wystosowanego podania do Zarządu KSM i zależy od decyzji Zarządu.

Zwiększenie stawki przedpłat na kolejny sezon grzewczy należy dokonywać na podstawie wniosku kierowanego do Działu Czynszów KSM pok. nr 11.